Menadżer projektu

Ogłoszenie nr 561257-N-2020 z dnia 2020-07-13 r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.: Świadczenie kompleksowych usług Menadżera Projektu dla projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest przy udziale środków Funduszu Spójności w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ); umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0032/18-00.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 22071900500000, ul. Nowy Dwór  35 , 89-620  Chojnice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 52 39 87 846, 52 33 55 062, e-mail sekretariat@zzonowydwor.pl, faks 52 33 55 061.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zzonowydwor.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego Sp. z o.o.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.zzonowydwor.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.zzonowydwor.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowych usług Menadżera Projektu dla projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”
Numer referencyjny: ZP/ZZO/12/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług Menadżera Projektu dla projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” (dalej jako Projekt), zgodnie wytycznymi POIiŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie, 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi; zawartą umową o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0032/18-00 oraz wymaganiami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pełniącego funkcję Instytucji Wdrażającej w okresie realizacji przez Zamawiającego w/w przedsięwzięcia, w szczególności: a) weryfikacja w zakresie formalno-prawnym i przygotowanie audytu zgodności opracowanej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej dla planowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane; dostawy; usługi, z aktualnymi przepisami ustawy PZP, aktami wykonawczymi do ustawy PZP oraz z punktem 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, b) weryfikacja umów, a także ewentualnych aneksów z Wykonawcami postępowań dot. dofinansowanego projektu pod względem zgodności z przepisami zawartej Umowy o dofinansowanie, c) weryfikacja wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji pod kątem kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ, d) kontrola wydatków pod kątem ich zgodność z harmonogramem rzeczowo – finansowym, e) przygotowanie wniosków o zaliczkę wraz z niezbędnymi załącznikami i ich rozliczanie, f) przygotowanie wniosków o płatność dla poszczególnych etapów realizacji projektu wraz z niezbędnymi załącznikami, w terminach i formie zgodnej z umową dotacyjną i ich rozliczanie, g) opracowanie wniosku o płatność końcową, h) przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu w celu złożenia ich do Instytucji Wdrażającej, i) analiza zmian w projekcie wraz z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do podpisania aneksów do umowy o dofinansowanie, przygotowywanie wniosków o aneksy do umowy o dofinansowanie wraz ze zmianą harmonogramów i innymi niezbędnymi załącznikami, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, j) sprawdzenie opisu faktur pod kątem wymogów związanych z dofinasowaniem projektu oraz wymagań z umów zawartych z poszczególnymi Wykonawcami dot. projektu o dofinansowanie, k) przygotowywanie projektów korespondencji z Instytucją Zarządzającą w zakresie wniosku o dofinansowanie, l) obsługa/doradztwo w zakresie programu SL2014, generatora wniosków POIiŚ oraz innych wymaganych przez Instytucję Wdrażającą, m) sprawowanie monitoringu nad realizacją Projektu w zakresie zgodności z poszczególnymi wytycznymi dotyczącym dofinansowania projektów w ramach POIiŚ, n) wykonywanie zadań z zakresu sprawozdawczości i raportowania Projektu w zakresie zgodności z poszczególnymi wytycznymi dotyczącymi dofinansowania projektów w ramach POIiŚ oraz umową o dofinansowanie, o) współpraca z Zamawiającym, JRP, Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Wykonawcami poszczególnych prac w zakresie realizacji inwestycji zgodnie z poszczególnymi wytycznymi dotyczącymi dofinansowania projektów w ramach POIiŚ oraz umową o dofinansowanie, p) przygotowywanie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję Wdrażającą związanych z projektem w trakcie trwania umowy, q) doradztwo Zamawiającemu w zakresie terminów zawartych w umowie o dofinansowanie w zakresie przedmiotu postępowania, r) identyfikowanie wszędzie, gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych korekt finansowych ze strony Instytucji Wdrażającej i stron trzecich oraz bezzwłoczne informowanie o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom i ewentualnych ich rozwiązań; s) zapobieganie potencjalnym korektom finansowym związanym z niewywiązywaniem się z zapisów umowy o dofinansowanie oraz wytycznych i innych aktów prawnych i wymagań mogących powodować jej ewentualne nałożenie, t) udział w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiającym, JRP, Inspektorem nadzoru inwestorskiego, (minimum 1 spotkanie w skali miesiąca w siedzibie Zamawiającego), u) rola doradcy dla JRP podczas kontroli przeprowadzanych przez upoważnione organy kontrolne w zakresie, za który odpowiedzialny jest Menadżer Projektu, v) przedstawienie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy listę podwykonawców z określeniem zakresu i wartości robót przewidzianych do wykonania – jeżeli dotyczy. Wykonawca dodatkowo świadczyć będzie usługi w zakresie rozliczania finansowego pożyczki o wartości ok. 22 mln. zł zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na potrzeby sfinansowania wkładu własnego dla projektu pt. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”, zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW w Warszawie oraz zawartą umową pożyczki przez Zamawiającego. Głównym celem Projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” jest zwiększenie efektywności i wydajności odzysku oraz recyklingu szerszego zakresu frakcji odpadów ze strumienia odpadów komunalnych, a tym samym zmniejszenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania i umożliwienie spełnienia krajowych i unijnych celów w zakresie gospodarki odpadami. Celem realizacji Projektu jest także podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu obsługiwanego przez ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. Inwestycja realizowana będzie na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (woj. pomorskie, pow. chojnicki). W ramach Projektu przewidziano refinansowanie zadań zrealizowanych przez Wnioskodawcę w latach 2015-2019 oraz realizację zadań planowanych do realizacji w latach 2020-2022, w sumie przedsięwzięcie obejmuje realizację ok. 30 zadań zgodnie ze Studium Wykonalności. Zadania zostały pogrupowane w bloki tematyczne zgodnie z procesem którego dotyczą: 1) Blok tematyczny I: Prace przygotowawcze 2) Blok tematyczny II: Proces sortowania 3) Blok tematyczny III: Proces kompostowania 4) Blok tematyczny IV: Proces odzysku 5) Blok tematyczny V: Rozbudowa PSZOK 6) Blok tematyczny VI: Infrastruktura towarzysząca 7) Blok tematyczny VII: Dostawa maszyn 8) Blok tematyczny VIII: Nadzór i zarządzanie 9) Blok tematyczny IX. Promocja i edukacja Szacowana całkowita wartość Projektu inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie wynosi 96 148 232,03 mln zł, z czego wartość dofinansowania UE wyniesie 53 272 280,27 mln. zł Zamawiający wymaga, aby usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia objęte były co najmniej 2 letnim okresem wsparcia (24 miesiące) po terminie 31.12.2022 r. W ramach wsparcia Wykonawca udzieli pomocy, porad, wyjaśnień i konsultacji w ramach audytu, kontroli itp. w związku z dofinansowanym Projektem „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. a) Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w w/w zakresie z Zamawiającym wg stanu prawnego uwzględniającego obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz zasady wspólnotowe, uwzględniając dotychczasową praktykę ich stosowania. b) Porady i konsultacje prawne będą udzielane przez Wykonawcę na każdorazowe, odrębne zlecenie Zamawiającego przekazane drogą elektroniczną lub pisemną. c) Wykonawca zobowiązuje się, że w ciągu 24 godzin lub szybciej, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, od przesłania przez Zamawiającego zapytania instytucji kontrolującej udzieli odpowiedzi drogą elektroniczną a następnie niezwłocznie potwierdzi przesłaną odpowiedź w formie pisemnej. W przypadku, w którym zakres lub materia zapytania instytucji kontrolującej wymagała będzie dłuższego terminu na opracowanie i przekazanie odpowiedzi Strony uzgodnią termin jej opracowania i przekazania. Wykonawca jest jednak obowiązany w terminie określonym w zdaniu pierwszym poinformować Zamawiającego o konieczności przedłużenia terminu na opracowanie i przekazanie odpowiedzi i podać uzasadnienie tej konieczności. d) W przypadku, gdy będzie wymagała tego sytuacja, Wykonawca zobowiązuje się do osobistego stawienia się w siedzibie Zamawiającego bądź jednostki kontrolującej na jego wezwanie, w celu konsultacji lub złożenia wyjaśnień instytucjom kontrolującym Projekt. Termin i pora spotkania będzie każdorazowo uzgadniany między stronami. e) W przypadku opracowania przez Wykonawcę opinii w postaci dokumentów, będą one opracowane i przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w ilości 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej przesłanego Zamawiającemu na jego adres. f) Jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni przekaże uwagi lub zastrzeżenia do opinii, Wykonawca jest obowiązany ustosunkować się do uwag lub zastrzeżeń w terminie dalszych 3 dni. Przy czym, jeśli Wykonawca nie zgodzi się z częścią zastrzeżeń lub uwag Zamawiającego pozostawi treść dokumentu (w tym zakresie) bez zmian, przedstawiając stosowne uzasadnienie. g) Wykonawca dołoży wszelkich starań w zakresie wykonania umowy, wywiązując się ze wszystkich swoich zobowiązań zgodnie z ogólnie przyjętymi normami zawodowymi.

II.5) Główny kod CPV: 79421000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
79420000-4
79421100-2
79411000-8
79130000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: A. w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej trzy usługi Menadżera Projektu lub obsługi finansowej w zakresie rozliczania projektów inwestycyjnych w obszarze gospodarki odpadami, dofinansowanych ze środków pomocowych UE dla jednostek sektora finansów publicznych, z czego: • jedna usługa dotyczyła projektu o wartości co najmniej 50 mln. zł brutto, • dwie usługi dotyczące projektu dofinansowanego z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). B. dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia: a. specjalista nr 1 (Kierownik Projektu) 1.a. posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe 1.b. posiada co najmniej 6 letnie doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu projektów dofinansowanych z UE 1.c. uczestniczył w świadczeniu co najmniej trzech zakończonych usług Menadżera Projektu lub obsługi finansowej w zakresie rozliczania projektów inwestycyjnych, dofinansowanych ze środków pomocowych UE dla jednostek sektora finansów publicznych, z czego przynajmniej: 1.1.a. dwie usługi dotyczyły projektów inwestycyjnych w obszarze gospodarki odpadami, z czego przynajmniej jeden o wartości 50 mln. zł brutto, 1.1.b. jedna usługa dotyczyła projektu inwestycyjnego w obszarze ochrony środowiska, dofinansowanego z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. b. specjalista nr 2 (Specjalista ds. rozliczeń) 1.a. posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe 1.b. posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów dofinansowanych z UE 1.c. uczestniczył w świadczeniu co najmniej trzech zakończonych usług Menadżera Projektu lub obsługi finansowej w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych ze środków pomocowych UE dla jednostek sektora finansów publicznych, z czego przynajmniej 1.1.a. jedna usługa dotyczyła projektu inwestycyjnego w obszarze gospodarki odpadami, 1.1.b. jedna usługa dotyczyła projektu inwestycyjnego w obszarze ochrony środowiska, dofinansowanego z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. c. specjalista nr 3 (Specjalista ds. formalno-prawnych) 1.1. posiada wykształcenie wyższe prawnicze 1.2. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów dofinansowanych z UE 1.3. uczestniczył w świadczeniu co najmniej trzech zakończonych usług Menadżera Projektu lub obsługi finansowej w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych ze środków pomocowych UE dla jednostek sektora finansów publicznych, z czego przynajmniej 1.1.a. jedna usługa dotyczyła projektu inwestycyjnego w obszarze gospodarki odpadami, 1.1.b. jedna usługa dotyczyła projektu inwestycyjnego w obszarze ochrony środowiska, dofinansowanego z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. d. specjalista nr 4 ( Specjalista ds. zamówień publicznych) 1.1. posiada wykształcenie wyższe 1.2. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w przygotowywaniu i obsłudze postępowań zgodnie z PZP 1.3. uczestniczył w świadczeniu co najmniej trzech usług obejmujących przygotowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania zgodnie z PZP lub weryfikacji opracowanej dokumentacji przetargowej zgodnie z PZP dla jednostek sektora finansów publicznych, dla projektów dofinansowanych ze środków pomocowych UE, Nie dopuszcza się łączenia funkcji, o których mowa w części V SIWZ pkt 1 ppkt 1.3 B). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: a) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. b) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć w/w dokumentu, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, o którym mowa w art. 26 ust. 2c ustawy PZP (tzn. innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu). b) dla warunku, o którym mowa w cz. V. pkt 1 ppkt 1.3 c) wykazu usług, wykonanych w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, wg Załącznika nr 6, oraz załączenie dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg Załącznika nr 7.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A, o nr: 42 1240 5354 1111 0010 6782 9052, tytułem „Wadium w postępowaniu nr ref. ZP/ZZO/12/2020”. 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu powinien być załączony do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 6. Oryginał wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale, w sposób umożliwiający jego odłączenie lub oddzielnie. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta / Poręczyciela. Dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta / Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a lub 46 ust. 5 ustawy PZP. 8. Zasady zwrotu wadium oraz podstawy do jego zatrzymania reguluje art. 46 ustawy PZP


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia30,00
Okres wsparcia na usługę10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy PZP, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.). Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą, b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-21, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 oraz w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, tj. nie uzyskania środków zewnętrznych na finansowanie zadania. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Rozpoczęcie realizacji usług uzależnione jest od uzyskania dofinansowania , a w przypadku nie uzyskania dofinansowania zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od umowy bez prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zatwierdzili:

Lucyna Perlicka – Prezes Zarządu

Krzysztof Teclaf – Prokurent

Ogłoszenie nr 561257.pdf

SIWZ Załącznik nr 1 – Wzór fomularza ofertowego.docx

Załącznik nr 2 – Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3 – Oświadczenie grupa kapitałowa.docx

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spłenianiu warunków udziału w post.docx

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postepowania.docx

Załącznik nr 6 – Wykaz usług.docx

Załącznik nr 7 – Wykaz osób.docx

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o poleganiu na zasobach osób trzecich.docx

Załącznik nr 9 – Wykaz podwykonawców.docx

Załącznik nr 10 – Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zakazie ubiegania się o zamówienie.docx

Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Skip to content