Inspektor nadzoru


Nadzór Inwestorski nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”

Projekt dofinansowany w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, Nr Działania: Działanie 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 31.03.2020 nr POIS.02.02.00-00-0032/18-00

Tytuł projektu: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. ”

nr POIS.02.02.00-00-0032/18

Znak postępowania: ZP/ZZO/6/2020

Uprzejmie informujemy, iż postępowanie prowadzone jest poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/zzonowydwor

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

 Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o zmianie ogłoszenia.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Skip to content